Bureaumeubilair.be
Ecologisch, Economisch én Ergonomisch verantwoord

Algemene voorwaarden

Algemenevoorwaarden

 - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor ED Officefurniture een handelsnaam van Office Outlet BV. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend een welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.


 - De fakturen zijn betaalbaar te Heusden-Zolder, contant en zonder korting.


 - ED Officefurniture behoud het eigendom van alle geleverde goederen totdat volledige betaling van het openstaande bedrag heeft plaatsgevonden.


 - Alle klachten omtrent de geleverde prestaties of op de inhoud van de rekeningen, dienen binnen de 8 dagen na ontvangst der faktuur te gebeuren. Ze dienen aan ons overgemaakt per a angetekend schrijven en zij schorsen de betalingsverplichting niet op.


 - Iedere vertraging in de betaling, aanvangend op de dertigste dag na de faktuurdatum, brengt de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest te betalen van 1 % per maand, of gedeelte van een maand.

- Zo geen betaling volgt binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning, is bij toepassing van artikel 1152, 1226, 1134, 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek de schuldenaar gehouden tot betaling van een forfaitaire vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 25 euro. In deze vergoeding zijn de protest- en gerechtskosten niet inbegrepen. Deze kosten zijn eveneens ten laste van de schuldenaar.


 - In geval van betwisting is alleen het Vredegerecht van Hasselt of de Rechtbank van Eerste Aanleg of Koophandel van Hasselt bevoegd, ongeacht de woonplaats van de cliënt.


 - De huidige verkoopsvoorwaarden zijn formeel en uitdrukkelijk door de cliënten aangenomen. Zij zullen deze later in geen geval kunnen betwisten.
 
BIG SALE
2dehands.be
Lounge en design meubilair
BMA Ergonomics
Kinnarps
Bureaustoelen reinigen